Vilkår for leietakere

Sist oppdatert 17.01.2018

Følgende vilkår gjelder ved leie av lagerenhet gjennom nettstedet under domenet www.spaceshare.no (”SpaceShare”)

1. Registrering

For å benytte SpaceShares tjenester som leietaker må du til enhver tid oppfylle våre kvalifikasjonskrav for medlemmer. Spaceshare kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene. Oppdaterte kvalifikasjonskrav vil bli gjort tilgjengelig på spaceshare.no, og registrerte brukere vil bli varslet dersom det gjøres endringer.

Som beskrevet i personvernerklæringen gir leietaker Spaceshare tillatelse til å innhente opplysninger for å bekrefte at leietakeren oppfyller kvalifikasjonkravene. Spaceshare kan til enhver tid be deg om å bekrefte at leietaker fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan leietaker ikke fremskaffe slike bevis, kan Spaceshare avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

All informasjon oppbevares og behandles i samsvar med det som er angitt i personvernerklæringen.

2 Avtale om leie

Når utleier godtar en reservasjon fra din brukerkonto, inngås leieavtale mellom deg som leietaker og utleier. Tid for påbegynnelse og avslutning av leieforholdet samt avtaletype avtales direkte mellom deg og utleier på spaceshare.no Det finnes to avtaletyper:

  1. Avtale med bindingstid: Om leietaker og utleier velger å inngå en avtale med bindningstid vil dette bety at utleier ikke vil kunne avbryte leieforholdet under bindingstiden og leietakersom leietaker vil måtte forhåndsbetalte hele bindingsperioden. Bindingstiden er maksimalt 6 måneder. Etter utløpt bindningstid vil leieforholdet automatisk omformes til en fortløpende avtale (se under) om ikke en ny bindingstid blir avtalt eller leieforholdet blir avbrutt. Den fortløpende avtalen kan innebære en annen effektiv månedspris.
  2. Fortløpende avtale: Om leietaker har inngått en fortløpende avtale med utleier innebærer dette at leieforholdet automatisk fornyes hver måned inntil avtalen aktivt blir sagt opp av en av partene. Leietaker kan når som helst avbryte leieforholdet, men oppsigelse skal meldes senest 14 dager før en ny leieperiode starter. Om avtalen har bindingstid og leietaker har forhåndsbetalt, kan det ikke kreves refusjon.

Leietaker har 7 dagers angrefrist fra inngått avtale. Angrefristen bortfaller f.o.m. den dato som er angitt som startdato i avtalen. Ved kansellering vil pengene som foreløpig står på en sikret ”SpaceShare” konto bli tilbakebetalt.

  1. I tillegg skal følgende vilkår anses som del av leieavtalen mellom deg og utleier:
  2. Utleiepris opplyst av utleier på spaceshare.no,
  3. Avtaletype inngått på spaceshare.no,
  4. Utleiers beskrivelse av lagerenheten på spaceshare.no,
  5. SpaceShares vilkår for utleiere,
  6. SpaceShares vilkår for leietakere,
  7. SpaceShares brukervilkår
  8. SpaceShare krav til leiere og utleiere

Ved overtakelse av lagerenheten, plikter leietaker å verifisere identiteten til utleier ved kontroll av at navn som angitt på vedkommendes gyldige ID stemmer med reservasjonsopplysningene som er mottatt fra SpaceShare.no

3. Lagerenhetens tilgjengelighet

Utleier plikter å stille lagerenheten til din disposisjon under det avtalte tidspunktet. Hvordan du som leietaker får tilgang til boden avtales direkte med utleier. Leietaker plikter å returnere lagerenheten i samme stand ved leieperiodens slutt.

4. Betaling

Betalingsmottaker

SpaceShare foretar oppgjør til utleier. Din betaling av leie eller andre utestående beløp kan derfor utelukkende skje med befriende virkning til SpaceShare. Utleier har ikke rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med leieavtalen utover det som innkreves av Spaceshare i samsvar med leieavtalen.

Leie

Når avtale om leie er inngått mellom deg og utleier plikter du som leietaker å betale utleieprisen som er opplyst i forbindelse med din reservasjon og som fremkommer av ordrebekreftelsen.

Oppgjør – Belastning av betalingskort

Ved bruk av SpaceShares tjenester, gir du som leietaker Spaceshare rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert i vårt system for alle utestående beløp, dette inkluderer også eventuelle gebyrer og andre krav som har påløpt.

Dersom det ikke er dekning for skyldig beløp på ditt betalingskort, vil SpaceShare fakturere utestående beløp. Det gjøres oppmerksom på at fakturagebyr vil påløpe etter Spaceshares til enhver tid gjeldende satser.

5. Bruk av lagerenhet

Leietakerplikter å utvise alminnelig aktsomhet ved bruk av lagerenheten. Lagerenheten skal kun benyttes til oppbevaring. Det er ikke tillatt å oppbevare eksplosiver, brann- eller miljørfarlig, eller på noen annet måte skadelig eller ulovlig gods. SpaceShare eller utleier påtar seg intet ansvar for det som oppbevares. Leietaker skal behandle lagerenheten og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietaker er ikke berettiget til å foreta noen form for permanente endringer eller installasjoner i lagerenheten om ikke annet er avtalt og bestemt med utleier.
Lagerenheten skal kun anvendes til privat bruk. Utnyttelse til kommersielle formål er ikke tillatt, eksempelvis fremleie. Det er kun leietaker som skal benytte seg av tilgang til lagerenheten, om ikke annet er skriftlig avtalt med utleier.

6. Lagerhetens tilstand

Lagerenhetene tilbudt på spaceshare.no eies av tredjeparter, og er ikke inspisert eller vedlikeholdt av Spaceshare, med mindre annet er særskilt angitt.

7. Skader

SpaceShare er ikke ansvarlig for eventuelle skader av oppbevarte eiendeler eller skade på lagerenhet under leieforholdet. Dersom det oppstår skader på eiendeler oppbevart i en lagerenhet utleid gjennom Spaceshare må erstatning diskuteres med eget forsikringsselskap. Ved tyveri skal leietaker først ringe politiet, før forsikringsselskapet kontaktes.

Utleier kan ikke holde deg som leietaker ansvarlig for eventuelle skader av lagerenheten under utleieforholdet som du selv ikke har påført lagerenheten enten direkte eller indirekte.

8. Ansvarsfraskrivelse

SpaceShare.no er en tjeneste som hjelper eiere av lagerenheter og leietakere med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. Spaceshare.no tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom utleier og leietaker, samt håndtering av leiebetaling. SpaceShare.no skal ikke under noen omstendighet anses part til avtale om leie av lagerenhet.

Spaceshare.no frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse. ette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at lagerenheten ikke er tilgjengelig på avtalt tidspunkt, ukorrekte spesifikasjoner av lagerenhet, samt utleiers øvrige handlinger eller passivitet.

9. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

10. Endringer

Spaceshare.no forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på spaceshare.no og brukere vil bli varslet om endringer. Dersom endringene i vilkårene etter Spaceshares vurdering innebærer en vesentlig endring av utleier eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på spaceshre.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på spaceshare.no godtar du som leietaker å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du avslutte sitt brukerforhold hos Spaceshare.