Vilkår for utleiere

Sist oppdatert 17.01.2018

Følgende vilkår gjelder ved leie av lagerenhet gjennom nettstedet under domenet www.spaceshare.no (”SpaceShare”).

1. Registrering

For å benytte SpaceShares tjenester som utleier må du til enhver tid oppfylle våre kvalifikasjonskrav for medlemmer. Spaceshare kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene. Oppdaterte kvalifikasjonskrav vil bli gjort tilgjengelig på spaceshare.no, og registrerte brukere vil bli varslet dersom det gjøres endringer.

Som beskrevet i personvernerklæringen gir utleier Spaceshare tillatelse til å innhente opplysninger for å bekrefte at utleier oppfyller kvalifikasjonkravene. Spaceshare kan til enhver tid be deg om å bekrefte at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan utleier ikke fremskaffe slike bevis, kan Spaceshare avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

All informasjon oppbevares og behandles i samsvar med det som er angitt i personvernerklæringen.

Når du registrerer deg som utleier på spaceshare.no, må du identifisere en eller flere lagerenheter du ønsker å gjøre tilgjengelig for utleie gjennom nettstedet.

2. Avtale om utleie

Når du som utleier godtar en reservasjon fra en leietaker, inngås leieavtale mellom deg som utleier og leietakeren. Tid for påbegynnelse og avslutning av leieforholdet avtales direkte mellom utleier og leietaker og blir bestemt gjennom spaceshare.no.

  1. Avtale med bindingstid: Om du som utleier og leietakeren velger å inngå en avtale med bindningstid vil dette bety at du ikke vil kunne avbryte leieforholdet under bindingstiden og leietaker vil måtte forhåndsbetalte hele bindingsperioden. Etter utløpt bindningstid vil leieforholdet automatisk omformes til en fortløpende avtale (se under) om ikke en ny bindingstid blir avtalt eller leieforholdet blir avbrutt. Den fortløpende avtalen kan innebære en annen effektiv månedspris.
  2. Fortløpende avtale: Om du har inngått en fortløpende avtale med leietakeren innebærer dette at leieforholdet automatisk fornyes hver måned, inntil avtalen aktivt blir sagt opp av en av partene. Utleier bør gi beskjed om oppsigelse i god tid, men er pålagt minimum en måneds forvarsel. Når utleier sier opp avtalen vil leietaker kun bli belastet for den resterende leieperioden, og ikke mer.

Utleier holder en angrefrist helt frem til startdato av leieforholdet. Ved kansellering vil beløpet som foreløpig står på en sikret ”SpaceShare” konto bli tilbakebetalt til leietaker.

I tillegg skal følgende vilkår anses som del av leieavtalen mellom deg og utleier:

  1. Utleiepris opplyst av utleier på spaceshare.no,
  2. Avtaletype inngått på spaceshare.no,
  3. Utleiers beskrivelse av lagerenheten på spaceshare.no,
  4. SpaceShares vilkår for utleiere,
  5. SpaceShares vilkår for leietakere,
  6. SpaceShares brukervilkår
  7. SpaceShare krav til leiere og utleiere

3. Lagerenhetens tilgjengelighet

Du som utleier plikter å stille lagerenheten til disposisjon under det avtalte tidspunktet. Hvordan leietakeren får tilgang til lagerenheten, avtales direkte med utleier. I tillegg garanterer utleier at andre tredjeparter ikke vil ha adgang til lagerenheten under leieforholdet.

4. Utleiegebyr

Du fastsetter selv lagerenhetens utleiepris på spaceshare.no, og kan foreta senere justeringer av denne. Spaceshare krever et gebyr for å la deg bruke tjenesten for utleie av lagerenhet. Spaceshare forbeholder seg retten til å endre gebyret. Oppdatert gebyrliste vil til enhver tid være tilgjengelig på spaceshare.no. Ved beregning av gebyr, skal det gebyret som fremgår av spaceshare.no på tidspunktet lagerenheten leies ut, legges til grunn.

5. Utbetaling av leie

Leietaker betaler den fastsatte utleieprisen til SpaceShare. SpaceShare mottar betaling på dine vegne, og overfører beløpet som er mottatt til deg, fratrukket utleiegebyret. Ved en fortløpende avtale vil overføring normalt skjer som oftest 2-3 dager etter mottatt betaling, men i hvert fall innen 14 dager. Ved avtale med bindingstid, vil det forhåndsbetalte beløpet bli overført 14 dager etter leieforholdets startdato.

Utover det som innkreves av SpaceShare i samsvar med leieavtalen, har du som utleier ingen rett til å kreve annet vederlag direkte fra leietaker i forbindelse med leieavtalen. Forsøk på å innkreve slikt ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene for utleiere og leieavtalen med leietaker.

Vi forbeholder oss samtidig retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet.

7. Skader

Du som utleier kan ikke holde spaceshare.no ansvarlig for eventuelle skader av lagerenheten under utleieforholdet. Skader voldt enten forsettlig eller uaktsomt av leietaker erstattes dersom de alminnelige vilkårene for erstatning er til stede.

8. Ansvarsfraskrivelse

SpaceShare.no er en tjeneste som hjelper eiere av lagerenheter og leietakere med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. Spaceshare.no tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom utleier og leietaker, samt håndtering av leiebetaling. SpaceShare.no skal ikke under noen omstendighet anses part til avtale om leie av lagerenhet.

Spaceshare.no frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalen oppfyllelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at lagerenheten ikke er tilgjengelig på avtalt tidspunkt, ukorrekte spesifikasjoner av lagerenhet, samt leietakerens øvrige handlinger eller passivitet.

9. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

10. Endringer

Spaceshare.no forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på spaceshare.no og brukere vil bli varslet om endringer. Dersom endringene i vilkårene etter Spaceshares vurdering innebærer en vesentlig endring av utleier eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på spaceshre.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på spaceshare.no godtar du som utleier å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Spaceshare.no.